Thứ Năm, 4/3/2021
Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thái Nguyên
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HỌC TẬP 6 BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN NĂM HỌC 2016-2017
15/9/2016 10:58' Gửi bài này In bài này

THÀNH ĐOÀN THÁI NGUYÊN

ĐOÀN TRƯỜNG CĐSP THÁI NGUYÊN

***

Số -KH/ĐTN

ĐOÀN T.N.C.S HỒ CHÍ MINH

 

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai học tập 6 bài lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên

Năm học 2016-2017

 

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên thanh niên; thực hiện triển khai 6 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên trong năm học 2016 – 2017; Ban Thường vụ Đoàn trường CĐSP Thái Nguyên xây dựng Kế hoạch triển khai học tập 6 bài lý luận chính trị cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

- Trang bị cho cán bộ đoàn, đoàn viên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; về hệ thống chính trị nước ta và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ đoàn, đoàn viên, qua đó củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước, từ đó tham gia xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh; đề ra các giải pháp, các chương trình hành động nhằm thể hiện vai trò, trách nhiệm của đoàn viên tham gia phát triển và bảo vệ đất tổ quốc.

- Việc học tập phải tổ chức thường xuyên, liên tục, đảm bảo 100% đoàn viên trong trường CĐSP Thái Nguyên  được tham gia; bám sát việc học tập với quán triệt các nghị quyết của Đảng, các chương trình hành động của Đoàn, công tác xây dựng Đoàn và gắn với các chuyên đề sinh hoạt Chi đoàn.

II. NỘI DUNG HỌC TẬP

 Bài 1: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam.

 Bài 2: Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

 Bài 3: Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay.

 Bài 4: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam.

 Bài 5: Đoàn viên phấn đấu để trở thành lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 Bài 6: Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

III. HÌNH THỨC TRIỂN KHAI

1. Đối với các đoàn viên thanh niên là sinh viên

Các Liên chi đoàn tiến hành tổ chức lớp tập trung, nghe báo cáo viên giới thiệu nội dung các bài học lý luận chính trị, tiến hành thảo luận, viết thu hoạch.

2. Đối với đoàn viên thanh niên là cán bộ - giảng viên

Chi đoàn CBGV phát tài liệu cho các đồng chí đoàn viên trong chi đoàn tự nghiên cứu sau đó viết bài thu hoạch.

Chú ý: Căn cứ vào điều kiện thực tế của từng Liên chi đoàn có thể lồng ghép nội dung các chuyên đề vào nội dung sinh hoạt chuyên môn, hoặc phân chia thời gian trong năm học để lần lượt tìm hiểu từng chuyên đề.

Chú ý gắn với các đợt sinh hoạt chính trị do Đoàn phát động để phổ biến rộng khắp đến các đối tượng đoàn viên, thanh niên, các Liên chi đoàn tổ chức trao đổi, thảo luận tại sinh hoạt chi đoàn; tổ chức thi viết, thi tìm hiểu, thi tuyên truyền về nội dung các bài học lý luận chính trị…

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp Đoàn trường

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các Liên chi đoàn và chi đoàn trực thuộc thực hiện có hiệu quả tinh thần của kế hoạch.

- Theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả quá trình triển khai học tập 6 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên. Các đồng chí bí thư Liên chi đoàn có nhiệm vụ hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai học tập ở liên chi mình làm căn cứ đánh giá cuối năm.

2. Các Liên chi đoàn trực thuộc

- Xây dựng hướng dẫn và tổ chức triển khai học tập 6 bài lý luận chính trị phù hợp với điều kiện thực tế của Liên chi đoàn mình.

- Đổi mới hình thức học tập phù hợp với đoàn viên thanh niên gắn với xây dựng các mô hình học tập, giáo dục có hiệu quả.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- Tháng 8/2016 đến T9/2016: Triển khai Kế hoạch đến tất cả các Liên chi đoàn và chi đoàn trực thuộc. Trực tiếp báo cáo bài 1,2,3 tại Tuần sinh hoạt chính trị đầu năm HSSV toàn trường (Theo kế hoạch chung của trường).

- Tháng 10/2016 đến T6/2017: Triển khai các bài 4,5,6 trong nội dung sinh hoạt chuyên đề của các chi đoàn.

- Tháng 9/2017: Tổng kết, rút kinh nghiệm; chuẩn bị triển khai cho năm học 2017-2018 vào Tuần sinh hoạt chính trị của HSSV.

 Trên đây là kế hoạch triển khai học tập 6 bài lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên năm học 2016-2017, BTV  Đoàn trường đề nghị các Liên chi đoàn triển khai và nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Đảng uỷ, BGH (để b/c);

- Hội Sinh viên (p/h triển khai);

- Các LCĐ khoa (để t/h);

- Lưu: VP Đoàn.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

                                (Đã kí)

                    Đào Duy Tùng Linh

 

 

  

Bài cùng chuyên mục

Thư viện ảnh