MỘT SỐ NGUYÊN TẮC VÀ ĐỊNH HƯỚNG THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ NIÊN CHẾ SANG HÌNH THỨC TÍN CHỈ
7/4/2014 19:33' Gửi bài In bài

Các văn bản và tài liệu về đào tạo theo tin chỉ và liên thông chính quy các bạn có thể tải về dưới đây:
57-2012-TT-BGDDT.doc
QC43_Tinchi.rar
Daotaotinchi.rar


MỘT SỐ NGUYÊN TẮC VÀ ĐỊNH HƯỚNG THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TỪ NIÊN CHẾ SANG HÌNH THỨC TÍN CHỈ

1. Các nguyên tắc chuyển đổi chương trình đào tạo từ niên chế sang học chế tín chỉ

- Dùng đơn vị đo lường là đơn vị tín chỉ để chuyển đổi chương trình đào tạo theo đơn vị học trình hiện hành phù hợp với phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Số tín chỉ của mỗi học phần tối thiểu là 2, tối đa là 3;

- Chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ phải đảm bảo mục tiêu, nội dung, khối lượng kiến thức, kỹ năng đối với mỗi khối kiến thức, mỗi học phần NHƯ HOẶC HƠN yêu cầu của chương trình hiện hành;

- Đảm bảo cơ cấu các khối kiến thức trong mỗi chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ phải đạt tương đương với chương trình đào tạo hiện hành;

- Cấu trúc mỗi học phần theo hướng giảm thời lượng giảng lý thuyết, tăng thời lượng thảo luận, thực hành, thực nghiệm, thực tập và bổ sung thời lượng tự học, tự nghiên cứu được kiểm tra, đánh giá và tích luỹ vào kết quả cuối cùng của học phần.

2. Nội dung chuyển đổi chương trình đào tạo

2.1 Rà soát và xác định mục tiêu đào tạo

2.2. Xác định số tín chỉ cho từng chương trình đào tạo cụ thể

Xác định khối lượng kiến thức của mỗi chương trình đào tạo mà sinh viên cần tích lũy đủ để được công nhận tốt nghiệp phải tuân thủ quy định sau:

-  Chương trình đào tạo cao đẳng 3 năm: tối thiểu 90 tín chỉ, tối đa 100 tín chỉ;

- Chương trình đào tạo cao đẳng liên thông 1,5 năm: tối thiểu ….tín chỉ, tối đa ….. tín chỉ;

Lưu ý:

- Số tín chỉ quy định này không kể khối kiến thức giáo dục Quốc phòng và Thể chất;

- Khi tiến hành chuyển đổi, mỗi chương trình đào tạo phải được thiết kế sao cho khối lượng kiến thức có thể tổ chức dạy và học vượt ít nhất 20% so với khối lượng kiến thức được quy định của chương trình đó theo hướng thêm vào các học phần tự chọn.......


Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 2454996 Số người đang online: 9