Giới thiệu - Tổ chức

Giới thiệu phòng Thanh tra - Khảo thí và ĐBCL

Giới thiệu phòng Thanh tra - Khảo thí và ĐBCL

Thanh tra

Kế hoạch Công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2018-2019

Căn cứ Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp; Công văn số 4359/BGDĐT- TTr ngày 24/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào...

Tin tức

Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

Thực hiện kế hoạch của Đảng bộ Trường CĐSP Thái Nguyên về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020. Chi bộ Thanh tra, Khảo thí và ĐBCL đã tiến hành đại hội chi bộ.