• Kế hoạch Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học năm học 2016-2017

  Căn cứ chức năng, nhiệm vụ Phòng Thanh tra- Khảo thí và ĐBCL lập kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học năm học 2016-2017 như sau:

 • Quyết định về việc ban hành Quy định về tổ chức hoạt động khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học tại Trường CĐSP Thái Nguyên

  Trường CĐSP Thái Nguyên đã có Quyết định số 27/QĐ-CĐSP ngày 19/01/2017 về việc ban hành Quy định về tổ chức hoạt động khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học tại Trường CĐSP Thái Nguyên. Theo Quy định này, hoạt động khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên sắp tốt nghiệp về khoá học sẽ được thực hiện theo năm học. Thông tin chi tiết trên file đính kèm.

 • Các văn bản về đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng

  Các văn bản về đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng: Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BGDĐT ngày 4/3/2014 ban hành quy định về đánh giá chất lượng trường cao đẳng; Công văn số 462/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 9/5/2013 về việc hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp; Công văn số 528/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 23/5/2013 về việc hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng. Thông tin chi tiết tại các file đính kèm.

 • Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá

  Căn cứ Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, Trường CĐSP Thái Nguyên đã có Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá để triển khai tự đánh giá Nhà trường theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

 • Phiếu đánh giá môn học năm học 2016-2017

  Phiếu đánh giá môn học năm học 2015-2016

 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm SPSS

  Hướng dẫn sử dụng phần mềm SPSS

1