Kế hoạch Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học năm học 2016-2017
14/2/2017 16:42' Gửi bài In bài

K HOẠCH

 Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học năm học 2016 - 2017

1. Mục đích

Hoạt động khảo sát lấy ý kiến phn hồi của người học  nhằm:

- Thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường;

- Làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường CĐSP Thái Nguyên.

2. Yêu cầu

- Việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học phải đảm bảo truyền thống tôn sư trọng đạo.

- Người học hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tự nguyện và trung thực trong việc cung cấp thông tin về hoạt động giảng dạy của giảng viên và công tác phục vụ đào tạo; về chương trình đào tạo.

- Thông tin phản hồi từ người học phải được xử lý khách quan, trung thực, thông báo tới các đơn vị và cá nhân đúng mục đích, đúng đi tượng; tạo sự chuyển biến tích cực trong Nhà trường.

3. Đối tượng và phạm vi

* Khảo sát lấy ý kiến phn hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên:

- Sinh viên cao đẳng hệ chính quy  đang tham gia học tập tại trường;

- Các môn học đã thực hiện giảng dạy trong năm học 2016-2017;

* Khảo sát lấy ý kiến phn hồi của sinh viên sắp tốt nghiệp về khoá học:

- Sinh viên cao đẳng hệ chính quy  đang học năm thứ ba;

- Khoá đào tạo 2014-2017, các ngành: Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, SP Toán Lý, SP Sinh Hoá, SP Văn Địa.

4. Nội dung và hình thức lấy ý kiến phản hồi

- Nội dung khảo sát lấy ý kiến phn hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên: Công tác chuẩn bị giảng dạy; nội dung và phương pháp giảng dạy của giảng viên; học liệu phục vụ giảng dạy, học tập; việc sử dụng phương tiện dạy học và thời gian giảng dạy; trách nhiệm, sự nhiệt tình của giảng viên đối với người học; nội dung và phương pháp kiểm tra đánh giá.

- Nội dung khảo sát lấy ý kiến phn hồi của sinh viên sắp tốt nghiệp về khoá học: Mục tiêu và chương trình đào tạo; đội ngũ giảng viên; tổ chức và quản lý đào tạo; cơ sở vật chất phục vụ dạy học; mức độ đáp ứng của khoá học.

- Công cụ khảo sát: Bảng hỏi

- Hình thức khảo sát: Sinh viên trả lời trực tuyến trên máy tính.

5. Thi gian thực hiện

Việc tổ chức khảo sát lấy ý kiến của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên và về khoá học được thực hiện từ  tháng 01/2017 đến 30/06/2017. Căn cứ vào thời khóa biểu của các lớp, Phòng Thanh tra- Khảo thí &ĐBCL lên lịch làm việc cụ thể ở mỗi lớp, thông báo tới sinh viên trước khi thực hiện.

- Tổng hợp xử lý số liệu và viết báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát trình Ban Giám hiệu: trước ngày 15/07/2017.

- Gửi kết quả phản hồi đến các giảng viên trong trường:

 + Với các giảng viên được lấy ý kiến trong học kỳ 1 trước ngày 01/3/2017.

+ Với các giảng viên được lấy ý kiến trong học kỳ 2 trước ngày 15/7/2017.