Kế hoạch triển khai công tác KĐCLGD đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
27/2/2017 10:27' Gửi bài In bài

       Theo đó, kế hoạch sẽ tập trung vào 5 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như sau: Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản về KĐCLGD; Tăng cường năng lực của các tổ chức KĐCLGD, phát triển đội ngũ kiểm định viên; Tăng cường năng lực của các đơn vị chuyên trách làm công tác đảm bảo chất lượng bên trong cơ sở đào tạo; Đẩy mạnh hoạt động đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục; Tăng cường truyền thông về đảm bảo và KĐCLGD.
       Các cơ sở đào tạo tập trung xây dựng hoặc rà soát kế hoạch phát triển trường giai đoạn 2017-2020; xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng hằng năm của nhà trường và triển khai thực hiện kế hoạch đã đề ra. Kiện toàn đơn vị chuyên trách về đảm bảo chất lượng giáo dục. Cử người tham dự đầy đủ các khóa hội thảo, tập huấn do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức; triển khai tốt việc tập huấn lại cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên, người học của đơn vị mình.

      Căn cứ điều kiện của đơn vị, các đơn vị chủ động công khai minh bạch các điều kiện đảm bảo chất lượng của nhà trường theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017, tạo điều kiện cho thí sinh và xã hội lựa chọn được trường phù hợp để đăng ký theo học.

        Đối với các trường chưa đăng ký đánh giá ngoài thì cần có giải pháp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tự đánh giá, khẩn trương rà soát, hoàn thiện báo cáo tự đánh giá, đăng ký với các tổ chức KĐCLGD (trước ngày 30/6/2017) và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho hoạt động đánh giá ngoài; triển khai các giải pháp cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục theo các kết quả tự đánh giá;

          Đối với các trường đã được đánh giá ngoài nhưng chưa đủ điều kiện để được công nhận đạt kết quả KĐCLGD: Tập trung khắc phục hạn chế, cải tiến chất lượng ở các tiêu chí chưa đạt, phát huy những tiêu chí đã làm tốt;

         Đối với các trường đã được đánh giá ngoài và đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục: Tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo, thực hiện báo cáo giữa kỳ theo quy định; đẩy mạnh việc đăng ký kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trong nước và quốc tế; nghiên cứu bộ tiêu chuẩn đánh giá cơ sở giáo dục đại học mới để chuẩn bị các điều kiện cho đánh giá vào chu kỳ tiếp theo; khuyến khích việc đăng ký đánh giá thêm (trong chu kỳ này) theo bộ tiêu chuẩn mới hoặc theo tiêu chuẩn của các tổ chức KĐCLGD quốc tế và khu vực có uy tín.

         Kế hoạch cũng đã đưa ra những mốc thời gian cụ thể để thực hiện từng nhiệm vụ và giải pháp trong năm 2017.
Nội dung cụ thể xem file đính kèm./.
KH118_Kiem_dinh_GDDH_CD_TCSP_2017.pdf